100K Shunt

SKU: E17001
Shunt, Instrument 100k ohm; c/w Safety Sockets - 001566710